Социјално-економски аспекти менталног здравља младих у Београду у контексту стратешке културе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Социјално-економски аспекти менталног здравља младих у Београду у контексту стратешке културе

Маја Стојимировић, Јасна Вељковић

Ментално здравље људи је важан индивидуални и друштвени ресурс, поготово у савременом српском друштву које има великих проблема са демографијом. Без пуног менталног здравља особа није свесна себе и својих способности, те се не може развити до својих пуних капацитета. Самим тим, не може допринети сопственом бољитку, ни бити продуктиван део друштвене и социјалне заједнице. Ментално здравље је основа благостања, како за појединце, тако и за здраво друштво и представља једно од изворишта стратешке културе. Постојање свести о проблемима менталног здравља нације, посебно младе популације, представља примарни сегмент стратешке културе. Много је чинилаца који утичу на ментално здравље, а три основна која су међусобно испреплетана и условљена су: биолошки, психолошки и социјални чиниоци. Тек ако се узме у обзир њихово међудејство може се говорити о менталном поремећају као феномену у свом тоталитету.
Фокус овог рада биће на једној од споменутих перспектива у проучавању ове појаве. Циљ је стицање увида у оне социјалне, социолошке, економске али и психолошке чиниоце који могу произвести негативне последице на ментално здравље, у овом случају на појаву и развој неуротичних поремећаја у популацији младих људи у Београду. Биће представљени и подаци истраживања спроведеног 2013. године, које се бавило социо-економским аспектима неуротичног поремећаја младих у нашој престоници. Општи циљ био је да се утврди који економски и (или) социјални чиниоци могу утицати на појаву овог неуротичног поремећаја. Налази истраживања указали су на то да су млади који пате од овог поремећаја материјално и психолошки зависни од својих родитеља. У породицама испитаника присутна је јака психолошка узајамна везаност, нарочито на релацији испитаник‒мајка. Од свих чланова породице мајка је испитаницима главни ослонац финансијске, моралне и саветодавне подршке. Психолошка зависност од емоционалних објеката сигурности је једна од важних одлика неуротичног поремећаја, а у нашој земљи представља типичан образац понашња, културом утемељен однос између родитеља и деце.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату