Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са посебним освртом на време пандемије COVID-19

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са посебним освртом на време пандемије COVID-19

Милена Кнежевић

У чланку је указано на специфичност финансирања издатака и расхода одбране у време пандемије COVID-19. Приказана су издвајања за потребе система одбране петнаест држава света и пет европских држава које су уложиле највише финансијских средстава. Такођe, aнализирано је учешће свих категорија извора финансирања расхода и издатака Министарства одбране Републике Србије.
Циљ рада јесте да укаже на значај обезбеђења финансијских средстава по одређеним наменама и у условима недовољности средстава, дефинисањем функције одбране као веома важне функције са високим нивоом приоритета. Сходно томе, основна хипотеза јесте да и најразвијеније државе света нису у могућности да издвајају довољно финансијских средстава за потребе одбране. У условима деловања пандемије COVID-19, као глобалног изазова по безбедност свих држава света, потврђена је основна хипотеза.
Поред општих научних метода, с обзиром на предмет и циљ истраживања, тежишно је коришћена компаративна метода којом је анализирано финансирање издатака и расхода Министарства одбране у периоду од 2013. до 2021. године, као и метода садржаја, односно извора финансирања у истом периоду. У раду је потврђена сложеност остваривања финансијског плана система одбране и за најразвијеније државе у условима деловања пандемије. На основу примењене методе, аутор је дошао до закључка да Република Србија издваја све већа средства за одбрану, нарочито од 2017. године, изузимајући 2020. годину због негативног утицаја пандемије.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату