Садржај

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај

  1. Односи Русије и Турске у контексту савремених међународних збивања, Анђелија Ђукић, Дејан Вулетић, Милош Миленковић
  2. Манипулација верским осећањима као детерминанта друштвених сукоба – студија случаја Нигерије, Немања Стевановић
  3. Кривично дело шпијунаже као облик агентурног метода у прикупљању података, Радојица Лазић, Мирко Кулић, Миркo Бубало
  4. Припрема неборбене операције као кључни елемент успешности ангажовања речне флотиле у операцији помоћи цивилним властима током поплава, Шериф Бајрами, Светислав Шошкић
  5. Функције интерне комуникације у војноорганизационим системима, Небојша Кљајић
 
Contents
  1. The Relations Between Russia and Turkey in the Context of Contemporary International Events, Anđelija Đukić, Dejan Vuletić, Miloš Milenković
  2. The Manipulation of Religious Feelings as a Determinant of Social Conflicts – a Case Study of Nigeria, Nemanja Stevanović
  3. The Criminal Act of Espionage as a Type of HUMINT Method in Data Collection, Radojica Lazić, Mirko Kulić, Mirko Bubalo
  4. The Preparation of a Non-combat Operation as a Key Element of the Success of the Engagement of the River Flotilla in the Operation of Assisting Civil Authorities During Floods, Šerif Bajrami, Svetislav Šoškić
  5. Internal Communications Functions in Military Organizational Systems, Nebojša Kljajić

Преузмите цео чланак у ПДФ формату