Тимски рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Тимски рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова

Горан Поповић, Душан Јанковић

Управљању људским ресурсима и тимском раду придаје се велики значај, јер нове концепције пословања уважавају значај и улогу тимског рада као једног од важних сегмената успешности организације. Предмет истраживања овог рада је тимски рад у организационим јединицама МУП-а, у складу са чињеницом да он пружа могућност веће продуктивности и квалитета. Постављена је једна основна и пет помоћних хипотеза. Основна хипотеза гласи: постоје разлике у ставовима запослених о тимском раду у посматраним организацијама у зависности од њихове стручне спреме, али генерално сви запослени имају позитивне ставове о тимском раду.
Циљ истраживања јесте утврђивање ставова запослених о тимском раду у односу на њихову стручну спрему. У оквиру рада истраживање је обављено примењивањем више метода: методе анализе и синтезе, методе испитивања (техником анкетирања путем упитника ради проверавања хипотеза које су постављене) и статистичке методе. Узорак истраживања обухватио je 90 запослених у организационим јединицама ПУ за град Београд и то УП ПУ за град Београд, Полицијској испостави за безбедност на железници и ПИ ПС Савски венац. На основу анализираних резултата закључује се да је потврђена основна хипотеза постављена на почетку истраживања према којој су присутне разлике у ставовима запослених о тимском раду у посматраним организационим јединицама у зависности од њихове стручне спреме, али да они углавном имају позитивне ставове о тимском раду.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату