Садржај Војног дела 4/2021

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 4/2021

 1. Модели селективног служења војног рока у савременим условима, Небојша Николић
 2. Контрола ваздушног простора Републике Србије као безбедносни изазов, ризик и претња по националну безбедност, Ђорђе Ђукић
 3. Однос према критичној инфраструктури у Републици Србији, Бранислав Милосављевић, Драган Вучинић
 4. Тимски рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, Горан Поповић, Душан Јанковић
 5. Модели субординације у механизованом одељењу на борбеном возилу пешадије M80A, Винко Жнидаршич, Бранко Величковић, Добривоје Мутавџић
Contents
 1. Models of Selective Military Service in Modern Conditions, Nebojša Nikolić
 2. The Аirspace Control of the Рepublic of Serbia as a Security Challenge, Risk and Threat to National Security, Đorđe Đukić
 3. The Attitude Towards the Critical Infrastructure in the Republic of Serbia, Branislav Milosavljević, Dragan Vučinić
 4. Teamwork in the Organizational Units of the Ministry of Interior, Goran Popović, Dušan Janković
 5. The Models of Subordination in the Mechanized Section on M-80A Infantry Fighting Vehicle, Vinko Žnidaršič, Branko Veličković, Dobrivoje Mutavdžić
 1. List of External Associates
 2. Списак рецензената
 3. Исправка/Correction

Преузмите цео чланак у ПДФ формату