The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces in the Republic of Serbia

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces in the Republic of Serbia

Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски

Један од битних показатеља демократизације сваког друштва јесте уставно и законско дефинисање улоге војске и могућности њене контроле. Цивилна демократска контрола Војске Србије превасходно обухвата контролу употребе и развоја Војске Србије, интерну и екстерну контролу трошкова за војне потребе, праћења стања и обавештавања јавности о стању припрема Војске, обезбеђење слободног приступа информацијама од јавног значаја и утврђивање одговорности за вршење војних дужности у складу са законом.
Инструмент финансирања трошкова за војне потребе у Републици Србији представља државни буџет. Приликом израде Нацрта закона о буџету планирају се трошкови за војне потребе за буџетску и наредне две године. С обзиром на то да Закон о буџету доноси највише законодавно тело – Народна скупштина, основни принцип демократске контроле планирања трошкова за војне потребе је обезбеђен. Међутим, реализација буџета подразумева контролу употребе буџетских средстава, при чему је Законом о буџетском систему предвиђено више нивоа контроле, организованих као интерна и екстерна контрола. Интерну контролу трошкова за војне потребе, исказаних у буџету Републике Србије, спроводе органи финансијске службе јединица и установа Војске Србије, Рачуноводствени центар Сектора за буџет и финансије Министарства одбране, Инспекторат одбране, Војнобезбедносна агенција и Криминалистичко-истражна група и интерна ревизија Министарства одбране. Екстерну контролу буџета намењеног за војне потребе врши Државна ревизорска институција и буџетска инспекција.
Циљ контроле јесте да се утврди да ли је деловање Војске Србије у складу са позицијом утврђеном Уставом, као и са политиком коју наведени представнички и извршни органи власти утврђују у својим актима.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату