Paper on the Modelling of Operational Costs Calculation in the Defence System

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Paper on the Modelling of Operational Costs Calculation in the Defence System

Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач

Систем одбране Републике Србије поседује сложену организацијску структуру која се непрекидно налази у процесу експлоатисања сопствених ресурса, међу којима утрошак финансијских средстава заслужује посебну пажњу. Уважавајући достигнути ниво у процесу изградње стабилног начина финансирања система одбране Републике Србије, као и тренутна ограничења на која су наилазили аутори, у раду је издвојен посебан проблем истраживања усмерен ка утврђивању рационалнијег начина прорачуна трошкова система одбране.
С обзиром на комплексност наведеног проблема истраживања и тренутни ниво изграђености система одбране Републике Србије, предмет истраживања заснива се на предлогу одређеног модела који ће омогућити прецизнији прорачун оперативних трошкова Министарства одбране и Војске Србије. С тим у вези, у раду се полази од хипотетичког става да се постојећи модел прорачуна трошкова система одбране може унапредити, а пре свега у делу прорачуна оперативних трошкова Министарства одбране и Војске Србије.
Циљ рада јесте да се укаже на потребу провере досадашње праксе у трошењу финансијских средстaва и предложе нова решења која ће омогућити боље механизме за праћење расхода и прихода, односно боље прорачуне оперативних трошкова на свим нивоима финансирања Министарства обране и Војске Србије.
Применом методе анализе садржаја, са тежиштем на компаративној анализи прорачуна оперативних трошкова персонала, наоружања и војне опреме и инфраструктуре, резултати истраживања су потврдили постављени хипотетички оквир. У раду је закључено да постоје објективне могућности за унапређење модела прорачуна оперативних трошкова система одбране.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату