Модел идентификације чинилаца мотивације за рад професионалних припадника Војске Србије и њиховог хијерархијског устројства

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Модел идентификације чинилаца мотивације за рад професионалних припадника Војске Србије и њиховог хијерархијског устројства

Милан Ковачевић

Мотивација и мотивација за рад су мултидисциплинарне теме значајне за успешно функционисање савремених организација. Могућности унапређења ефеката и резултата рада свих типова организација путем утицаja на мотивацију запослених резултирале су бројним истраживањима која су имала за циљ да се идентификују мотивациони чиниоци, њихов утицај и хијерархија.
Чиниоци мотивације за рад су многобројни, а њихов утицај и хијерархија су промењиви и зависни од друштвено–економских услова, културолошких детерминанти, као и од индивидуалних карактеристика запослених. Ради унапређења мотивације за рад намеће се потреба да се у властитом културолошком амбијенту и актуелном склопу друштвено-економских услова идентификују чиниоци и њихов утицај на мотивацију и ефекте рада професионалних припадника Војске Србије.
Циљ рада јесте да се изради модел идентификације мотивацоионих чинилаца професионалних припадника Војске Србије и утврди њихов утицај и хијерархија. У раду ће бити примењена метода анализе садржаја докумената како би се идентификовала листа чинилаца мотивације која ће се затим потврдити или одбацити, у зависности од резултата истраживања које се реализује применом методе испитивања, технике анкетирања и статистичке методе.
У раду је приказан модел идентификације чинилаца мотивације за рад и резултати истраживања ставова квотног узорка од 1401 професионалног припадника ВС. Приказана је хијерархија чинилаца и утврђено да добри међуљудски односи и висина плате имају најзначајнији утицај на мотиваицију за рад професионалних припадника ВС. Резултати истраживања могу се применити у унапређењу мотивације за рад, нормативних аката, огранизационе структуре и инструмената за наредна истраживања.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату