Садржај Војног дела 2/2021

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 2/2021

           Оригинални научни рад

  1. Модел идентификације чинилаца мотивације за рад професионалних припадника Војске Србије и њиховог хијерархијског устројства, Милан Ковачевић
 
            Прегледни рад
  1. Утицај Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније на безбедност Републике Србије, Александар Думић, Митар Ковач
  2. Тројни однос: друштво, војска и цивилна власт у контексту политичке транзиције – случај Сирије, Јелисавета Благојевић
  3. Бaтаљонске тактичкe групe оружаних снага Руске Федерације у измењеној физиономији савремених сукоба, Мирослав Митровић, Драган Бојанић
  4. Прилог моделовању прорачуна оперативних трошкова система одбране, Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач
 
Contents
 
            Original scientific article
  1. Model of Identification of Motivational Factors for Work of the Serbian Armed Forces Professional Members and Their Hierarchical Organization, Milan Kovačević

            Review article
  1. The Impact of the Common Security and Defence Policy of the European Union on the Security of the Republic of Serbia, Aleksandar Dumić, Mitar Kovač
  2. Triple Relations: the Society, Armed Forces and Civil Authority in the Context of Political Transition – the Case of Syria, Jelisaveta Blagojević
  3. Battalion Tactical Groups of the Russian Armed Forces in the Altered Physiognomy of Modern Conflicts, Miroslav Mitrović, Dragan Bojanić
  4. Paper on the Modelling of Operational Costs Calculation in the Defence System, Vlada Mitić, Radiša Saković, Mitar Kovač

Преузмите цео чланак у ПДФ формату