Садржај Војног дела 1/2021

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 1/2021

Садржај
  1. Сајбер простор као подручје сукобљавања: случај САД – Иран и Северна Кореја, Дејан В. Вулетић, Mилош Р. Миленковић, Анђелија Р. Ђукић
  2. Интеграције и дезинтеграције у међународним односима као последица глобалних економских процеса, Љубомир Дуловић
  3. Могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у систему одбране, Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар
  4. Прилог појмовном одређењу геотопографског обезбеђења, Дејан Р. Ђорђевић, Драгољуб Секуловић
  5. Јавни наступ као садржај рада руководилаца полицијских управа, Горан Поповић
Contents
  1. Cyberspace as a Domain of Conflict: the Case of the United StatesIran and North Korea, Dejan V. Vuletić, Miloš R. Milenković, Anđelija R. Đukić
  2. Integration and Disintegration in International Relations as a Consequence of Global Economic Processes, Ljubomir Dulović
  3. Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System, Radiša Saković, Stanislav Stojanović, Dragan Pamučar
  4. Paper on the Conceptual Definition of the Geo-topographic Support, Dejan R. Đorđević, Dragoljub Sekulović
  5. Public Speaking as a Part of Police Directorates Head’s Activities, Goran Popović

Преузмите цео чланак у ПДФ формату