Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

2/2022, април-јун Садржај Војног дела 2/2022
2/2022, април-јун Теоријско-методолошка анализа изазова, ризика и претњи у савременој теорији националне безбедности Драган Бојанић
2/2022, април-јун Информациона димензија безбедносног окружења – основна обележја Милан Миљковић, Драган Јевтић, Слободан Стојичевић
2/2022, април-јун Теоријско-методолошки проблеми дефинисањa појма „оружанe побунe” као сложеног облика политичког насиља Бојан Кузмановић, Срђан Благојевић
2/2022, април-јун Подела Косова и Метохије: реалност или заблуда? Душан Пророковић
2/2022, април-јун Изазови војних операција у урбаном подручју Драгиша Јуришић
2/2022, април-јун Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са посебним освртом на време пандемије COVID-19 Милена Кнежевић
2/2022, април-јун The Theoretical and Methodological Analysis of Challenges, Risks and Threats in Modern Theory of National Security Dragan Bojanić
2/2022, април-јун The Basic Properties of the Information Dimension of the Security Environment Milan Miljković, Dragan Jevtić, Slobodan Stojičević
2/2022, април-јун The Theoretical and Methodological Problems of Defining the Concept of “Insurgency” as a Complex Form of Political Violence Bojan Kuzmanović, Srđan Blagojević