Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2022, јануар-март Манипулација верским осећањима као детерминанта друштвених сукоба – студија случаја Нигерије Немања Стевановић
1/2022, јануар-март Кривично дело шпијунаже као облик агентурног метода у прикупљању података Радојица Лазић, Мирко Кулић, Миркo Бубало
1/2022, јануар-март Припрема неборбене операције као кључни елемент успешности ангажовања речне флотиле у операцији помоћи цивилним властима током поплава Шериф Бајрами, Светислав Шошкић
1/2022, јануар-март Функције интерне комуникације у војноорганизационим системима Небојша Кљајић
1/2022, јануар-март Упутство за ауторе
1/2022, јануар-март The Relations Between Russia and Turkey in the Context of Contemporary International Events Anđelija Đukić, Dejan Vuletić, Miloš Milenković
1/2022, јануар-март The Manipulation of Religious Feelings as a Determinant of Social Conflicts – a Case Study of Nigeria Nemanja Stevanović
1/2022, јануар-март The Criminal Act of Espionage as a Type of HUMINT Method in Data Collection Radojica Lazić, Mirko Kulić, Mirko Bubalo
1/2022, јануар-март The Preparation of a Non-combat Operation as a Key Element of the Success of the Engagement of the River Flotilla in the Operation of Assisting Civil Authorities During Floods Šerif Bajrami, Svetislav Šoškić
1/2022, јануар-март Internal Communications Functions in Military Organizational Systems Nebojša Kljajić